Energimyndighetens statistik visar:

Biogas ger lägst utsläpp av alla bränslen

Energimyndigheten redovisar årligen olika bränslens klimatpåverkan. Årets rapport visar att biogas har lägst utsläpp av samtliga bränslen, inklusive el.

Energimyndigheten redovisar bränslens klimatpåverkan i gram koldioxidekvivalenter per megajoule (g CO2e/MJ). Det är enhet för att göra raka jämförelser mellan bränslen. Siffran visar klimatpåverkan i livscykelperspektiv, där utsläppen vid produktion och distribution räknas in.

Biogas är det bränsle som ger lägst utsläpp av alla bränslen med endast 2,3 g C02 e/Mj. Som jämförelse ger el 7,2 g C02 e/Mj utsläpp och diesel från 66,7 g C02 e/Mj.

– Vi tror starkt på biogas som fordonsbränsle, fram för allt för tung trafik. Många pratar om vad framtidens bränsle kommer bli, men faktum är att det redan är här. Biogas är lokalt producerat av restprodukter och har lägst utsläpp av alla bränslen inklusive el, säger Peter Bäckström, på Småländska Bränslen, som driver 13 tankställen för komprimerad biogas i Småland och Blekinge.

Biogas är ett svenskproducerat bränsle som tillverkas av restprodukter

Biogas produceras främst genom rötning av restprodukter som gödsel, matavfall och avloppsslam. Biogasen tillverkas ofta lokalt i närheten av där det tankas. Småländska Bränslens biogas produceras till exempel i Alvesta, Jönköping, Karlshamn och Växjö.

Biogastillverkning ger inte bara ett förnybart fordonsbränsle utan också biprodukten biogödsel som minskar behovet av konstgödsel. Genom att röta gödsel från jordbruket undviks dessutom de metangasutsläpp som annars hade uppstått från gödseln när den sprids på åkrarna – genom rötningen blir metanet till biogas istället.

Stefan Hermansson, vd på Småländska bränslen som säljer biogas - det fordonsbränsle som ger allra lägst utsläpp.

Växthusgasutsläpp

Källa: Energimyndigheten

Drivmedel                      g CO2e/MJ      g CO2e/liter       MJ/liter

Fordonsgas (kg)              2,3                 112                   48,7

El                                   7,2

LNG/LBG (kg)                 10,5               524                   49,9

HVO100                         10,5               357                   34,0

ED95                              20,2               430                   21,3

FAME100                       33,3               1099                  33,0

E85                                49,6               1 151                 23,2

Diesel MK1                     66,7               2 356                 35,5

Diesel MK3                     77,4               2 748                 35,5

Flygfotogen                    87,9               3 041                 34,6

Bensin MK1                    88,5               2 659                 31,1

Alkylatbensin MK1        93,3     3 004    32,2


gCO2e/MJ
visar gram koldioxidekvivalenter per megajoule
g CO2e/liter visar gram koldioxidekvivalenter per liter
MJ/liter visar energitäthet i megajoule per liter

Se biogasbilen.se/miljo för mer information och källhänvisning.

Tankning av biogasbil.