BIOGAS - VÄRLDENS SMARTASTE BRÄNSLE

Otroligt. Men sant.

Biogas är ett klimatsmart fordonsbränsle som produceras lokalt av restprodukter. Biogas ger lägst utsläpp av samtliga tillgängliga fordonsbränslen.

BIOGAS - BRÄNSLE FRÅN RESTPRODUKTER

Produkten du tankar på våra mackar är både ett resultat av 25 års svensk forskning och av en helt naturlig process. När bakterier blandas med sorterat matavfall, gödsel eller till och med vanligt avloppsvatten bildas en gas med högt metaninnehåll.

Metan brinner, och med det som utgångspunkt har Sverige utvecklat tekniken där bilar byggda för att tankas med ”naturgas” (metangas uppborrad från jordens inre) istället körs på biogas, det vill säga metangas tillverkad från restprodukter som matavfall, gödsel och avloppslam.

Biogas är det bränsle som ger lägst utsläpp av alla bränslen, inklusive el.

BIOGAS ÄR ETT KLIMATNEUTRALT BRÄNSLE

Bilar som körs på biogas har minimal inverkan på klimatet. Givetvis är det otroligt mycket smartare att vi i Sverige tillverkar vårt eget bränsle än att importera drivmedel som är sämre för både klimat, miljö och svensk sysselsättning.

Ovanpå allt detta gör svensk biogasproduktion att svenska lantbrukare får både tryggare ekonomi och bättre tillgång på ekologisk gödsel. Alla dessa bra saker är du med och bidrar till bara genom att välja biogasbil!

LOKAL PRODUKTION AV BIOGAS GER FÖRDELAR

På bara tre veckor efter att du sorterat kaffesump, banan- och potatisskal i din bruna tunna, har den lokala biogasanläggningen gjort om avfallet till två produkter. Den ena är biogas, det mest miljö- och klimatsmarta bränsle du kan tanka din bil med. Det andra är biogödsel, vilket minskar Sveriges beroende av importerad konstgödsel.

På Alvesta Biogas görs biogas från svin- och kogödsel. Lantbrukarna på orten ”lånar då ut” sitt gödsel till biogastillverkning. När gasen utvunnits hämtar bönderna tillbaka gödselresterna och tack vare bakterieprocessen i anläggningen har man nu ett bättre gödsel än det var ”obehandlat”. Win – win – win.

Biogas är för dig som vill köra klimatsmart, gynna svensk livsmedelsproduktion, svensk ekonomi och jobb. Bondförnuft!

SNABBFAKTA OM BIOGAS

• Ett svenskt och lokalproducerat bränsle

• Gjort av gödsel, matrester och avloppsslam

• Klimatneutralt

• Brett utbud av nya och begagnade fordon

• Gott om tankställen – 3500 i Europa

• Låg fordonsskatt

• Du stödjer lokala företag och bönder

Studie visar att med biogas från Alvesta minskar utsläppen vid körning!

Alvesta Biogas ger möjligheten att köra inte bara klimatneutralt, utan att faktisk minska klimatproblemet för varje kilometer du kör. Det visar en studie beställd av Jan Rapp, läkare och ordförande i Biogasakademin.

Från och med 2020 räknar EU (Renewable Energy Directive, ”RED2”)klimatnyttan med ett biogastillverkning från gödsel som större än 100 procent. Nya siffror beställda av Biogasakademin och framtagna av professor Pål Börjesson på Lunds Tekniska Högskola, visar att ett fordon som kör på biogas från Alvesta istället för bensin eller diesel har en klimatnytta på 115 procent. Det innebär att för varje körd kilometer minskas klimatutsläppen till atmosfären med 18 gram.

Biogassystemet är resurssmart återvinning som minskar behovet av långa transporter, är cirkulärt – och dessutom skapas lokala jobb och intäkter. Men inte nog med det. Vissa typer av biogas, som den som produceras i Alvesta, är klimatmässigt helt överlägsen alla andra alternativ inklusive batteridrivna elbilar laddade med grön el.

I korthet kan man förklara det såhär:

Lantbruk med djurhållning producerar gödsel som läggs på hög eller sprids på åkrar. Den metan som bildas när bakterier bryter ned materialet läcker då ut i atmosfären. Genom att istället stoppa in gödseln i biogasanläggningen i Alvesta elimineras metanläckaget med hundra procent. Genom att sedan dessutom låta biogasen ersätta ett fossilt drivmedel som bensin eller diesel blir klimatnyttan vid körning också nästan hundra procent.

Sammantaget blir klimatnyttan med att tanka fordon på biogas från gödsel över 100 procent, i Alvesta nu fastslaget till 115 procent. Inget annat miljöbränsle kommer i närheten av det.

  • I Sverige finns nu över 200 mackar där man kan tanka biogas, och i landet finns redan över biogasdrivna 50 000 bilar, bussar och lastbilar.
  • För landet och lokalsamhället har biogas har fler fördelar än alternativen. Gasen tillverkas lokalt i varje stad och region från olika sorters avfall som till exempel avlopp, gödsel eller köksrester från hushåll, skolor och restauranger.
  • Restprodukten går tillbaks till det lokala jordbruket som högvärdig gödsel.
  • Till skillnad från el distribueras gasen oberoende av elnätskapacacitet och den är också, till skillnad från el, lagringsbar och flyttbar.

(Studien är från september 2020)