MILJÖINFORMATION

Biogas och klimatpåverkan

Sveriges fordonsflotta måste ställa om till att använda förnybara drivmedel för att minska sin klimatpåverkan. Regering och riksdag har som ett led i det beslutat att alla tankställen från 1 oktober 2021 ska märkas med vilken klimatpåverkan och vilket ursprung drivmedlet har. Det tycker vi är bra!

Vår biogas är 100 procent förnybar och tillverkas lokalt av restprodukter . Det gör biogas till ett bränsle som bidrar till att uppnå våra gemensamma klimatmål och skapa en hållbar värld för kommande generationer.

Lokal produktion från restprodukter

Du som tankar biogas hos oss gör egentligen en dubbel insats för klimatet. Bränslet du tankar släpper ut betydligt mindre koldioxid och andra föroreningar än bensin eller diesel. Dessutom tillverkas biogasen lokalt i Alvesta, Växjö, Jönköping eller Sölvesborg av olika restprodukter från närområdet: gödsel, matavfall, slakteriavfall och slam från avloppsvatten.

Dubbel klimatnytta

Klimatnyttan med biogas är dubbel eftersom metanet i avfallet annars hade läckt ut i atmosfären där det är en 34 gånger farligare växthusgas än koldioxid. Dessutom är det så bra att gödseln återförs till jordbruket i form av biogödsel – utan metanläckage och med väsentligt bättre näringsvärde. Det bidrar dessutom till att minska behovet av importerad konstgödsel. Verkligen en win-win-situation som egentligen gör att biogas faktiskt minskar utsläppen! (Se nedan eller Om Biogas)

Klimatpåverkan från biogas

Energimyndigheten redovisar årligen olika bränslens klimatpåverkan i gram koldioxidekvivalenter per megajoule (g CO2e/MJ). Det är enhet för att göra raka jämförelser mellan bränslen. Siffran visar klimatpåverkan i livscykelperspektiv, där utsläppen vid produktion och distribution räknas in. Minst utsläpp av alla bränslen kommer från biogas, se nedan.

Biogas ger lägst utsläpp av samtliga fordonsbränslen.

Din totala klimatpåverkan vid bilkörning är beroende på många fler faktorer än bränslets klimatpåverkan. Till exempel hur stor bil du har, hur mycket du kör, hur många ni är som åker och mycket mer.

Studie visar att med biogas från Alvesta minskar utsläppen vid körning!

Alvesta Biogas ger möjligheten att köra inte bara klimatneutralt, utan att faktisk minska klimatproblemet för varje kilometer du kör. Det visar en studie beställd av Jan Rapp, läkare och ordförande i Biogasakademin.

Från och med 2020 räknar EU (Renewable Energy Directive, ”RED2”)klimatnyttan med ett biogastillverkning från gödsel som större än 100 procent. Nya siffror beställda av Biogasakademin och framtagna av professor Pål Börjesson på Lunds Tekniska Högskola, visar att ett fordon som kör på biogas från Alvesta istället för bensin eller diesel har en klimatnytta på 115 procent. Det innebär att för varje körd kilometer minskas klimatutsläppen till atmosfären med 18 gram.

Biogassystemet är resurssmart återvinning som minskar behovet av långa transporter, är cirkulärt – och dessutom skapas lokala jobb och intäkter. Men inte nog med det. Vissa typer av biogas, som den som produceras i Alvesta, är klimatmässigt helt överlägsen alla andra alternativ inklusive batteridrivna elbilar laddade med grön el.

I korthet kan man förklara det såhär:

Lantbruk med djurhållning producerar gödsel som läggs på hög eller sprids på åkrar. Den metan som bildas när bakterier bryter ned materialet läcker då ut i atmosfären. Genom att istället stoppa in gödseln i biogasanläggningen i Alvesta elimineras metanläckaget med hundra procent. Genom att sedan dessutom låta biogasen ersätta ett fossilt drivmedel som bensin eller diesel blir klimatnyttan vid körning också nästan hundra procent.

Sammantaget blir klimatnyttan med att tanka fordon på biogas från gödsel över 100 procent, i Alvesta nu fastslaget till 115 procent. Inget annat miljöbränsle kommer i närheten av det.

  • I Sverige finns nu över 200 mackar där man kan tanka biogas, och i landet finns redan över biogasdrivna 50 000 bilar, bussar och lastbilar.
  • För landet och lokalsamhället har biogas har fler fördelar än alternativen. Gasen tillverkas lokalt i varje stad och region från olika sorters avfall som till exempel avlopp, gödsel eller köksrester från hushåll, skolor och restauranger.
  • Restprodukten går tillbaks till det lokala jordbruket som högvärdig gödsel.
  • Till skillnad från el distribueras gasen oberoende av elnätskapacacitet och den är också, till skillnad från el, lagringsbar och flyttbar.

(Studien är från september 2020)